photo: Vlad Murashkovskiy
model: Katrin Iv
stylist: Victoria Matrosova
Back to Top